Hållbarhet

Biologisk mångfald och hur Chiquita leder vägen

Hållbarhet

april 1st 2020 ・ 10 min läsning

Chiquita vidtar beslutsamma åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden när de odlar och levererar sina näringsrika bananer. Detta överensstämmer med de ökande bevisen för behovet av betydande förändringar i hur företag tänker om och interagerar med miljön. Chiquitas arbete med viktiga intressenter, åtgärder och projekt för att förbättra den biologiska mångfalden visar den ledande roll som företaget har tagit på detta område.

Företaget arbetar hårt för att öka produktiviteten på sina egna och leverantörsodlarnas gårdar och även för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på denna mark, samt för att minimera påverkan av dess försörjningskedja och distributionsverksamhet på det globala klimatet och miljön.

Chiquita vidtar beslutsamma åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden när de odlar och levererar sina näringsrika bananer.

Chiquita anser att 100 % produktfokuserade företag som den egna globala verksamheten måste ta ledningen i den transformativa förändring som krävs för att uppnå detta mål. Under 2019 såg man ökande bevis för att denna typ av insatser behövs: enligt FN:s miljöprogram (UNEP), är cirka 40 % av den globala ekonomin baserad på miljöprodukter och processer, men en ny rapport från FN:s mellanstatliga vetenskapspolitiska plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) har visat en oroande minskning av land- och havsbaserad biologisk mångfald. Vissa ekosystem visar upp till 41 % minskning av antalet arter och motsvarande minskningar av markproduktiviteten. IPBES har identifierat de fem viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald, i fallande ordning efter betydelse, som förändringar i mark- och havsanvändning; direkt exploatering av organismer; klimatförändringar; föroreningar och invasiva främmande arter.

De tre pelarna bakom Chiquitas tillvägagångssätt för att ta itu med hållbarhet och biologisk mångfald:

  1. Vi skyddar den biologiska mångfalden direkt på våra gårdar. Vi ser till att ingen mer skogsröjning sker för jordbruksexpansion. Sedan 2005 så får gårdar inte ha bränt eller skövlat ekosystem av högt värde och de måste skapa naturskyddsområden eller plantera nya träd för att kompensera för skogar som skövlats eller ekosystem som skadats mellan 1999 och 2005. Produktionen ska begränsas till områden som kan stödja långsiktig odling och mark som inte lämpar sig för detta ändamål ska återställas till sitt naturliga tillstånd. Chiquita banade väg för detta tillvägagångssätt – dess senaste skövlingar var under perioden 1992–1994, när vissa boskapsfält på sin odling i Sarapiqui i Costa Rica förvandlades till plantager. Vårt fokus ligger nu helt på att skydda skogar och återbeskogning och vi planerar att föryngra och omstrukturera vår befintliga jordbruksmark. Detta arbete övervakas noggrant av Rainforest Alliance.
  2. Vi minimerar vår verksamhets påverkan på den biologiska mångfalden. För att stödja ett hållbart jordbrukanvänder vi ett antal metoder för att minimera vår påverkan såsom produktrotation och god jordbrukspraxis, såsom förebyggande defoliering, skadedjursövervakning och användning av fällor. Vi har också integrerat precisionsjordbruk med hjälp av agrokemikalier med högsta omsorg när det behövs och då endast produkter som är godkända i regionala eller nationella riktlinjer. Vi minimerar också vår påverkan genom att använda bästa möjliga appliceringstekniker och scheman, och roterar aktiva ingredienser för att undvika att bygga upp resistens; 95 % av de produkter vi använder har låg toxicitet. Detta tillvägagångssätt övervakas noggrant genom våra certifieringar Rainforest Alliance och Global Gap.
  3. Vi utvecklar banbrytande återplanteringspartnerskap med våra intressenter. Vi tror på att återställa områden till ett mer naturligt tillstånd där den biologiska mångfalden behöver förbättras, med tre huvudmål: att bevara den biologiska mångfalden på lång sikt, öka medvetenheten med samhällen genom miljöutbildning och främja lokalsamhällets deltagande. Nogal-projektet var ett exempel på denna typ av allians (se fallstudie).
    .

Chiquita har åtagit sig att vara en förebild för aktivt samarbete: 2004 finansierades Nogal-resorten i Sarapiqui-regionen i Costa Rica som ett resultat av ett samarbete mellan Chiquita och några av dess kunder för att främja bevarande och skydd av biologisk mångfald. Vi donerade 900 träd som odlades vid Nogal-reservatet till utvecklingsorganisationer och samhällsorganisationer som arbetar med återplantering av skog och miljöskydd.

Som ett mått på vår framgång hittades 2017 tre nya arter under viltspårning: en tapir, Costa Ricas största landlevande däggdjur; en klockfågel och en gul fläckig ödla. Resultaten indikerar att reservatet fungerar såsom avsett, genom att erbjuda anslutningar till andra skogsreservat för vilda djur. I maj 2017, för fjärde året i rad, uppmärksammades företaget av ”Bandera Azul Ecológica”-programmet i Costa Rica i kategorin ”Skyddade naturliga miljöer” för sina insatser i Nogal-reservatet. Chiquita är också en aktiv medlem i den biologiska korridoren San Juan-La Selva, och samarbetar med lokala samhällen och myndigheter för att skydda viktiga ekosystem.

Med stöd från våra intressenter, Rainforest Alliance och German Society for International Cooperation (GIZ) fortsätter vi att bygga förståelse och nå ut i samhället.

Sammanfattningsvis har Chiquita investerat en betydande mängd tanke, passion och ekonomiskt stöd för att skydda den biologiska mångfalden, och vi är otroligt stolta över våra prestationer hittills. Vi har också för avsikt att fortsätta att förbättra och förfina våra insatser för biologisk mångfald i framtiden.

Fallstudie: Skapa en fristad för biologisk mångfald i Nogal.

Chiquita arbetade hårt i Costa Rica för att säkerställa att Nogal-regionens biologiska mångfald förbättrades och skyddades avsevärt. I samarbete med lokala jordbrukare och under överinseende av Costa Ricas jordbruksdepartement grundade Chiquita Nogal-reservatet 2004 för att främja bevarande och skydd av biologisk mångfald med stöd från Rainforest Alliance.

Chiquita planterade också träd på en före detta basebollplan nära Nogal i Sarapiqui-regionen för att skydda samhället från översvämningar. Återbeskogning kommer att göra det möjligt att minska markens underhållskostnader och kommer också att minska potentiella översvämningar från Sociofloden, förbättra livet för lokala samhällen och ytterligare förbättra reservatet.

Under 2018 ansökte Chiquita om att Nogal skulle erkännas som en privat tillflyktsort för vilda djur, vilket kommer att ge ökat skydd mot olaglig avverkning. Nogal-reservatet är en liten del av Mesoamerican Biological Corridor, som skapades på 1990-talet för att skydda områdets naturliga rikedomar och bidra till dess hållbara utveckling. Korridoren förbinder Mexiko med Sydamerika och passerar genom sju länder. Det är inte ett traditionellt reservat utan snarare en kombination av skyddade områden och privat mark med ett huvudsyfte att göra det möjligt för djur att röra sig fritt från ena änden till den andra. Chiquita avser att arbeta hårt i framtiden för att öka korridorens anslutbarhet och kommer att uppmuntra sina odlare och leverantörer att göra detsamma.

Chiquitas intressenter värdesätter sina innovativa insatser för att skydda miljön: 2017 skickade Aldi US, Walmart, Albert Heijn och ananasodlaren Upala Agrícola chefer till Nogal resort för att se hur Chiquita har hjälpt till att förbättra livskvaliteten för dem som bor i området under de senaste 13 åren. Chiquitas ekologiska Blue Flag-program vann också ett pris för att skydda naturresurser, med det bästa resultatet i sin kategori.

Fallstudie: Bevarande av biologisk mångfald på San San-projektet:

San San-projektet utformades 2008 för att bidra till bevarande av biologisk mångfald och stöd till utveckling av samhällen i den karibiska regionen, på gränsen mellan Costa Rica och Panama.

Projektet började som ett privat partnerskap mellan Chiquita och den ledande tyska detaljhandels- och turismkooperativa gruppen Rewe. Senare utvidgades projektet till att omfatta GIZ och Corbana, Costa Ricas nationella bananföretag och sträckte sig över gränsen till Costa Rica. I Panama fokuserade arbetet på San San Pond Sak våtmarksreservat och omgivande samhällen, inte långt från bananodlingar som ägs av Chiquita och lokala odlare. San San Pond Sak-reservatet är en Ramsar-våtmark av internationell betydelse, nära den karibiska kusten och cirka 5 km från staden Changuinola.

I februari 2018 donerade Chiquita 160 ha återplanterad mark i San San Pond Sak våtmarksreservat till folket i Panama. Gåvan var ett resultat av det framgångsrika långsiktiga partnerskapet mellan de olika offentliga och privata organisationer som hade arbetat tillsammans för att skydda Panamas miljö.

Changuinola-Sixaolas offentlig-privata partnerskap omfattar nu Chiquita, La Alianza por el Millón, Panamas miljöministerium och olika tyska och costaricanska företag och icke-statliga organisationer, inklusive GIZ, Rewe och Corbana. Den lokala icke-statliga organisationen AAMVECONA stöder också projektet på uppdrag av Panamas folk och deras önskan att stödja hållbarhet och hållbart jordbruk.

Chiquita planterade inte bara tusentals träd utan hjälpte också till att stödja finansieringen av köpet av marken från dess tidigare ägare. Efter köpet överfördes marken till AAMVECONA som skötte återplanteringsprocessen under denna period. Efter de första fem åren kom partnerna överens om att donera området till MIAMBIENTE som erbjöd sig att hantera det. Projektet har blivit en del av ett MIAMBIENTE-initiativ för att återplantera en miljon hektar i Panama.

Sedan donationen 2018 och slutförandet av projektet har Chiquita, Tysklands Rewe Group och AAMVECONA fortsatt att finansiera underhåll, övervakning och skydd av den återplanterade marken. Flera skyddade arter lever i området, särskilt havssköldpaddor och sjökor. Sedan San San-projektet inleddes har minst 30 000 nykläckta sköldpaddor släppts ut.

Projektet har visat sig vara en fantastisk framgång för alla inblandade – Finca Tres Bocas-området har sett utmärkt skogsbruksåterhämtning och har blivit hem för inhemska arter av flora och fauna.

Gå med i Chiquitas community

  • Anpassade receptval: tillgång till avancerade filter, betygsätt recept, spara dina favoriter i ditt personliga bananutrymme.
  • Privilegierad tillgång till speciella giveaways och tävlingar
  • Ställ in dina kostpreferenser och spara dina mest omtyckta livsstilsartiklar.

Följ med oss!

Gå med i Chiquitas community och få tillgång till ditt personliga bananutrymme!

Copy link