leverans kedja

Chiquita Holdings Limited: Transparens i leveranskedjan och modernt slaveri – Handlingsförklaring 2022.

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

Transparens i leveranskedjan och modernt slaveri

Handlingsförklaring 2022

 

Inledning

Detta uttalande upprepar vårt åtagande att följa avsnitt 54(2) i UK Modern Slavery Act 2015 (”UK-MSA”) och California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (”CA-TISCA”). Vi har sedan länge etablerade system som visar överensstämmelse med California Transparency in Supply Chains Act Statement och UK Modern Slavery Act för att säkerställa att modernt slaveri och människohandel inte existerar i vår egen verksamhet och leveranskedja.

CHL-koncernen är ett privatägt familjeföretag, som är en ledande internationell marknadsförare och distributör av (i) bananer och ananas som säljs över hela världen i över 70 länder under Chiquita® och andra varumärken (”Chiquita”) och (ii) förpackade sallader som säljs främst i USA under Fresh Express® och andra varumärken (”Fresh Express”).

Vårt åtagande

CHL-koncernen stöder fullt ut FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens kärnkonventioner och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi söker ständigt nya möjligheter att minska ojämlikheten genom vårt engagemang för social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Leveranskedja

Chiquita och Fresh Express är stolta över att ha ett omfattande produktionsavtryck i USA och/eller LATAM för distribution till amerikanska och europeiska marknader. Med tanke på mångfalden inom Chiquitas och Fresh Express leveranskedjor varierar genomförandet av policyer beroende på affärsverksamheternas rättsliga och regulatoriska miljöer. För att följa uttalandet om modernt slaveri kommer det dock att betraktas som en enda enhet.

Policyer

CHL-koncernen har etablerat policyer och förfaranden i enlighet med internationella människorättsstandarder för slaveri och människohandel som valideras genom revisioner av tredjepartsorganisationer. CHL-koncernen lägger stor vikt vid grundläggande mänskliga rättigheter, vilket återspeglas i allt från våra policyer till organisatoriskt engagemang i sociala certifieringsprogram.

Korrekt beteende

Årligen genomför vi en kartläggning av vår leveranskedja för att bedöma specifika geografiska riskområden. När de väl har identifierats ställer Chiquita och Fresh Express krav utifrån våra leverantörsavtal som innehåller bestämmelser som kräver att våra partner upprätthåller principerna för mänskliga rättigheter i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner. Dessa avtalsarrangemang ger CHL-koncernen möjlighet att genomföra oanmälda revisioner för att validera efterlevnad av reglerna kring förbjuden människohandel och slaveri.

CHL-koncernen främjar en miljö som fullt ut respekterar våra anställdas rättigheter genom föreningsfrihet. I vår strävan att stödja föreningsfriheten är vi ett av de enda multinationella företagen i bananindustrin som har ett internationellt ramavtal med International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUL), en global federation av fackföreningar med medlemmar i en mängd olika branscher.

Program för medvetandehöjande

CHL-koncernens uppförandekod ( ”Koden”) kräver att alla anställda uppför sig etiskt och med integritet i alla kommersiella relationer. Koden förbjuder modernt slaveri och människohandel. Regelbundna revisioner genomförs för att övervaka efterlevnaden av vår kod och lokala lagar.

CHL-koncernen har en hotline för anställda, som hanteras av en oberoende tredje part och används för att kommunicera misstänkta överträdelser av eventuella etiska eller juridiska problem anonymt, inklusive sådana som handlar om modernt slaveri och människohandel. Individer (inklusive anställda) som rapporterar farhågor skyddas från repressalier.

CHL-koncernen genomför årligen en utbildning i företagsefterlevnad för alla anställda för att utbilda dem om regler och företagspolicyer som rör mänskliga rättigheter. Utbildningen vägleder anställda i att lära sig känna igen tecken på människohandel och i hur man rapporterar misstänkta överträdelser.

Nyckeltal

För att bedöma effektiviteten av de åtgärder vi har vidtagit förlitar vi oss på nyckeltal, som inkluderar följande:

Procentandel tilldelade anställda (2550) som genomfört efterlevnadsutbildning 2021 59%
Procentandel egna anläggningar med RainForest Alliance (RFA) eller SA8000-certifiering 100%
Procentandel odlingsgårdar med RFA- eller SA8000-certifiering 76%
Antal samtal till vår skyddslinje för anställda 2021 avseende modernt slaveri 2
Procentandel olösta/ouppföljda hotline-samtal relaterade till modernt slaveri 2021 0%
Procentandel hotlineärenden 2021 som har granskats/undersökts och har en aktuell status som avslutade 100%

 

Slutsatser

CHL-koncernen fortsätter att övervaka risken för modernt slaveri i sin egen verksamhet och leveranskedja. Vi anser att risken i vår egen verksamhet är mycket låg på grund av våra egna policyer och förfaranden, den höga fackföreningstätheten och flera certifieringar av våra processer. Vi bedömer att risken i vår leveranskedja är låg på grund av en relativt liten leverantörsbas, våra odlares policyer och förfaranden, en relativt hög nivå på 3:e- partscertifiering och långsiktiga relationer med majoriteten av vår försörjningsbas, vilket innebär att vi strävar efter att endast arbeta med odlare vi känner och litar på.

Godkännande

Detta uttalande är Chiquita Holdings Limiteds uttalande om modernt slaveri och människohandel. Uttalandet gäller också alla dess tillämpliga dotterbolag och anslutna företag som faller inom ramen för UK-MSA eller CA-TISCA. Uttalandet godkändes av styrelsen den 30 september 2022.

 

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED