skatte policy

Chiquita är en ansvarsfull företagsmedborgare och accepterar sitt ansvar att betala skatt, samt att följa alla gällande lagar och regler i alla länder där de bedriver verksamhet

Chiquita-koncernens skattepolicy

Skatter för multinationella företag är komplexa till sin natur. En grundläggande princip som erkänns runt om i världen är dock att ett företags vinst ska beskattas där värdet skapas. Chiquita följer denna princip. Vi är ansvariga gentemot de samhällen där vi bor och arbetar, och bidrar till nationella och lokala ekonomier i form av skatter, tullar, avgifter och välgörenhetsbidrag. Chiquita betalar också skatter som tas ut via försäljning av produkter och tjänster.

Åtagande om efterlevnad

En kärnprincip i Chiquitas policy är att utöva öppenhet och att bygga förtroende. Vi söker ett hälsosamt samarbete med alla skattemyndigheter. Vi strävar efter att se till att skattedeklarationer lämnas in och att skatt betalas i tid i varje jurisdiktion i enlighet med lokala och internationella styrande lagar och regler. Vi granskas regelbundet av skattemyndigheterna. Vi ser detta som en möjlighet att certifiera våra metoder.

Volymen av produkt- och tjänsteflöden mellan enheter inom Chiquitas leveranskedja är betydande. Chiquitas policy för prissättning av sådana transaktioner bygger på en fullständig funktionsanalys av värdedrivarna för vår verksamhet och säkerställer därmed att alla enheter får ersättning på ”armlängds avstånd” i enlighet med regelverket som tagits fram av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt alla landsspecifika regler.

Delaktighet i verksamheten

Chiquitas skatteavdelning är delaktig i alla relevanta aspekter av vår verksamhet och samarbetar nära med ledningen för att ge vägledning för att säkerställa att verksamheten är effektiv och lever upp till alla krav. Skatteavdelningen ansvarar för att verkställa koncernens skattepolicy.

Inställning till skatteplanering

Chiquita ägnar sig inte åt artificiellt skapande av strukturer eller artificiella finansiella arrangemang som inte är relaterade till verkliga affärstransaktioner och som primärt skapas för att minska koncernens skatteskulder. Chiquita varken lobbar eller pressar värdregeringar att ge dem en mer gynnsam skattebehandling.

Öppenhet och förenkling

Chiquita välkomnar initiativet för land-för-land rapportering, BEPS-initiativet, en gemensam konsoliderad skattebas för Europeiska unionen, en standardiserad momsdeklaration för Europeiska unionen och allt som innebär standardisering, förenkling och öppenhet i skattepraxis.

Inställning till skatterisk och hur den hanteras

Ett multinationellt företag som Chiquitas utsätts för en rad olika skatterisker, främst härledda från komplexiteten när det gäller efterlevnad, de ständiga förändringarna av skatteregler, subjektivitet och lagkonflikter mellan olika jurisdiktioner.

Chiquitas ledning förstår vikten av att hantera sådana risker och har infört system för att hantera dem. Detta inkluderar att säkerställa att koncernen har ett lämpligt bemannat och utbildat skatteteam och att se till att skatteteamet är delaktigt i företagets dagliga liv, i alla väsentliga transaktioner och i de lagstadgade revisioner som de olika företagen i koncernen är föremål för.

Chiquitas koncernskatteavdelning består av ett team av skatteexperter som är strategiskt baserade inom organisationen. Interna kontroller och eskaleringsförfaranden har införts i syfte att identifiera, kvantifiera och hantera viktiga risker (inklusive full överensstämmelse med IAS12 för koncernen och ASC740 och 450 för den amerikanska underkoncernen).

Chiquitas skatteteam har ofta möten med ledningen och håller ledningen uppdaterad om alla identifierade skatterisker. Chiquita använder automatiserade system för att hjälpa till att hålla skatterisken till ett minimum, till exempel ett helt automatiserat verktyg för skattetransaktioner för efterlevnad av reglerna kring skatt på försäljning/moms och bolagsskatt där det anses lämpligt.

Chiquita anser att företaget genom offentliggörandet av denna skattestrategi uppfyller skyldigheten enligt bilaga 19 i finanslagen 2016 att offentliggöra koncernskattestrategin under innevarande räkenskapsår.