Privacy
 
Integritetspolicy
Chiquita Brands International Inc. och/eller dess dotterbolag, inklusive Fresh Express (hädanefter kallade ”Chiquita”, ”vi” eller ”oss”), värnar om integriteten för alla som besöker våra webbplatser. Nedanstående information om integritet (hädanefter kallad ”integritetspolicyn”) gäller alla webbplatser som publiceras av Chiquita eller Fresh Express eller dess dotterbolag och beskriver vilken information vi kan komma att samla in och hur vi använder den informationen. Du intygar härmed att du har läst och förstått och samtycker till samtliga villkor som anges i denna information.
Vi kan komma att uppdatera den här integritetspolicyn då och då efter eget godtycke. Sådana förändringar träder i kraft så snart de genomförs och gäller därefter tills vidare. Vi kommer då och då att informera dig om förändringar av webbplatser via ett särskilt meddelande. Vi ber dig att besöka webbplatsen på nytt för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Insamling och användning av uppgifter
Vi kommer inte att samla in några personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress såvida du inte frivilligt lämnar ut dessa uppgifter och godkänner att vi får använda dem. Om du inte vill att dina personuppgifter ska samlas in ska du inte lämna ut dem till oss.
Om du lämnar ut dina personuppgifter till oss kan vi komma att använda dem för att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan också komma att använda uppgifterna för att kontakta dig, till exempel för att svara på en fråga eller synpunkt som du har skickat in. När det gäller arbetsansökningar använder vi dina uppgifter för att utvärdera din ansökan, kontakta referenser och för andra rimliga ändamål i samband med din ansökan. Vi lämnar däremot aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, utom när lagen kräver detta. Vidare upplysningar om detta finns i avsnittet Utlämning av uppgifter nedan.
För att utföra transaktioner via vår webbutik (som finns tillgänglig på vissa webbplatser) kan vi komma att samla in vissa fakturerings- och betalningsuppgifter. Dessa uppgifter kan innefatta, men är inte begränsade till, kreditkortsuppgifter. Vi lämnar inte ut dina betalningsuppgifter till någon tredje part utan ditt samtycke, utom till domstol eller statlig myndighet om lagen tillåter, enligt godkännande av en behörig domstol eller i den begränsade utsträckning som beskrivs under Vissa tredjepartstransaktioner nedan.
I vissa fall kan vi komma att samla in uppgifter som inte är personliga. Exempel på sådana uppgifter är vilken typ av webbläsare eller operativsystem du använder, datum och tidpunkt då du besökte vår webbplats, vilka sidor du gick in på samt namnet på den webbplats som du var inne på när du klickade på länken till vår webbplats. Vi använder den här typen av uppgifter för att analysera trender och samla in breda demografiska uppgifter som används i sammanställd form. De här uppgifterna är inte kopplade till några personuppgifter.

Tävlingar och undersökningar
Då och då kan vi komma att erbjuda dig möjligheten att delta i tävlingar eller undersökningar (hädanefter kallade ”särskilda kampanjer”) via våra webbplatser. En särskild kampanj kan styras av en integritetspolicy och/eller villkor som skiljer sig från den här integritetspolicyn. Om bestämmelserna i integritetspolicyn eller villkoren för en särskild kampanj strider mot den här integritetspolicyn är det den separata integritetspolicyn eller de separata villkoren som har företräde. Om du deltar i en särskild kampanj kan vi komma att be dig uppge ytterligare personuppgifter utöver vad som anges i den här integritetspolicyn.


Cookies [uppdateras/revideras för respektive land]
Våra webbplatser använder också cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på webbplatsen. En cookie (även kallat kaka) är en liten datafil som skickas från en webbplats och lagras i användarens webbläsare medan användaren surfar på en viss webbplats. Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av webbplatsen genom att minska tidsåtgången. I de flesta webbläsare kan du radera cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller välja att få en varning innan en cookie lagras. Du kan läsa mer om de här funktionerna i instruktionerna eller Hjälp-avsnittet för din webbläsare. Observera att om du avaktiverar cookies kanske du inte kan komma åt alla sidor eller tjänster på webbplatsen.

Utlämning av uppgifter
Även om vi gör vårt yttersta för att skydda våra användares integritet kan vi bli tvungna att lämna ut uppgifter när lagen kräver detta eller för att samarbeta med polisen. Vi handlar då i god tro att denna handling är nödvändig för att stödja en pågående rättslig process, ett domstolsföreläggande eller en rättslig process mot vårt företag, eller att det ligger i vårt eller våra användares intressen att tillmötesgå denna begäran.

Vissa tredjepartstransaktioner
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster som innefattar bearbetning av data för vår räkning. Om en del av eller samtliga av vårt företags tillgångar, inklusive dina personuppgifter, skulle säljas till en tredje part kommer denna tredje part att ha rätt att använda de personuppgifter som användare har lämnat på den här webbplatsen, men bara enligt villkoren i den här integritetspolicyn.

Säkerhet
Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder på våra webbplatser för att skydda oss mot förlust, missbruk och ändringar av den information som vi har kontroll över. Trots detta kan vi inte garantera säkerhet eller integritet för den information som du uppger på webben eftersom ett tillräckligt kraftfullt angrepp från en obehörig tredje part skulle kunna medföra att dina personuppgifter avslöjas.
Vår verksamhet är global, och detsamma gäller internet. Genom att lämna ut dina personuppgifter till oss godkänner du att vi får överföra, bearbeta eller förvara dem var som helst i världen i enlighet med villkoren i den här integritetspolicyn.


Överföring av data till utlandet
Uppgifter som du lämnar via webbplatsen kan komma att skickas till och lagras på säkra servrar som finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Denna information kan komma att överföras till länder utanför såväl EU som EES och/eller Schweiz. Du samtycker härmed till sådan överföring.

Integritetsskydd för barn på internet (Children’s Online Privacy Protection Act)
De produkter och tjänster som vi erbjuder via våra webbplatser riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år får du bara använda våra webbplatser tillsammans med en förälder eller målsman. Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn. Om ditt barn har lämnat ut personuppgifter till oss och om du vill att vi ska radera dessa uppgifter kan du kontakta oss på något av de sätt som anges nedan så uppfyller vi din begäran.

Länkar till webbplatser som inte tillhör Chiquita
Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som innehas och kontrolleras av tredje part och som vi inte har kontroll över. Vänligen observera att vi inte ansvarar för integritetspraxis för sådana webbplatser från tredje part. Vi ber dig att vara uppmärksam när du lämnar vår webbplats och att läsa igenom integritetsinformationen för alla webbplatser som samlar in personuppgifter. Den här integritetspolicyn omfattar endast uppgifter som samlas in på våra webbplatser.

Rätt till tillgång
Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG från den 24 oktober 1995 har varje användare rätt att från den registeransvarige:
  • få bekräftelse på om uppgifter som rör honom behandlas eller inte,
  • få begriplig information om vilka uppgifter som behandlas och all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,
  • få sådana uppgifter som inte behandlats i enlighet med lagbestämmelserna rättade, utplånade eller blockerade.
Om du har frågor om den här integritetspolicyn, eller om du har lämnat ut personuppgifter via någon av våra webbplatser och vill få tillgång till dessa uppgifter är du välkommen att kontakta vår Corporate Compliance Officer (ansvarig för företagets efterlevnad av regler) på:
Corporate Compliance Officer
Chiquita Brands International, Inc.
NASCAR Plaza
550 South Caldwell Street
Charlotte, NC 28202
USA
Växel:
+1 980 636 5000
E-post: E-post: privacy@chiquita.com